Privacystatement

 • 26 februari 2021

Privacy statement MGB Cladding Systems C.V.

MGB Cladding Systems, gevestigd aan het Europaplein 31, 5142 CJ te Waalwijk houdt zich onder meer bezig met het monteren van diverse gevelsystemen.

Welke gegevens verwerken we;

Voor de uitvoering van de diensten zoals hierboven genoemd verwerken we persoonsgegevens.
Afhankelijk van welke dienst het betreft, kunnende volgende persoonsgegevens worden
verwerkt:

 • • NAW gegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • geslacht
 • nationaliteit
 • BSN
 • ID-bewijs
 • werk- en verblijfsvergunning
 • curriculum vitae(CV)
 • genoten opleiding, stages en werkervaring
 • verzuimregistratie
 • salaris en andere loon-en werkgever gerelateerde informatie

Met welk doel verwerken we deze gegevens;

Het doel van de verwerking hangt af van de vraag onder welke dienst de verwerking plaatsvindt.
Het betreft de volgende doelen;

 • te kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij als werkgever jegens werknemers
  hebben;
 • het voeren van een salarisadministratie;
 • kwaliteitsdoeleinden;
 • trainings-en opleidingsdoeleinden;
 • het aan vragen van subsidies, loonkostenvoordelen, tewerkstellingsvergunningen, etc.;
 • ter naleving van wet- en regelgeving;
 • ter nakoming van de overeenkomsten die met opdrachtgevers en intermediairs worden
  gesloten;
 • bestrijding van fraude;
  re-integratiedoeleinden;
 • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die
  voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daar voor heeft aangemeld;
 • informatie te kunnen delen over onze dienstverleningen overige activiteiten en deze
  beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten;
 • salaris-en andere loongerelateerde informatie;
 • managementdoeleinden;
 • pre-employment screening.

Met wie delen we persoonsgegevens en hoelang bewaren we gegevens;

Alle gegevens die wij verwerken zijn in beginsel slechts toegankelijk voor onze medewerkers en dochtermaatschappijen, voor zover zij die gegevens nodig hebben voor en bij de uitoefening van hun functie. Daarnaast worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan opdrachtgevers, leveranciers die namens de dochtermaatschappijen diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Voorbeelden daarvan zijn de Belastingdienst, het UWV, Salarisadministratie en het PMT. Wij hebben alle benodigde maatregelen genomen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, diefstal of verlies van uw gegevens. Deze gegevens verwerking geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals die hierboven zijn genoemd. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is.

Uw rechten:

Op grond van de Algemene Verordening Gegevens bescherming heeft u de hieronder genoemde
rechten. Wenst u één van de hieronder genoemde rechten uit te oefenen, dan kunt u hiertoe een
verzoek sturen naar info@mgbcs.nl

 • Het recht op data-portabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om “vergeten” te worden.
 • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen
  verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te
  wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om mindergegevens te laten
  verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het
  rechtop een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Heeft u eerder toestemminggegeven voor een bepaalde gegevens verwerking? De
  toestemming kunt u altijd intrekken.
  Verzoeken worden binnen een termijn van 4 weken beantwoord. Wij wijzen u er op dat niet aan
  ieder verzoek voldaan kan worden. Indien wij wettelijk verplicht zijn informatie te bewaren zullen
  wij dit doen.

Aanpassen Privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Het meest actuele Statement is altijd via de websites van MGB Cladding Systems te raadplegen. Onze website is www.mgbcs.nl